Úplata za předškolní vzdělávání

Platba školného pro školní rok 2020/2021

č. účtu: 60438311 / 0100 variabilní symbol: 91 + evidenční číslo dítěte, platba nejpozději k 15. dni v měsíci

S platností od 1.9. 2020 – 31.8. 2021 stanovena úplata ve výši 609,- Kč měsíčně.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů , je v § 123 odst. 2 s účinností od 1.9.2017 zakotveno následující pravidlo:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Výše uvedené se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2015

Jedná se o příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy (školné).