Naše aktivity

V průběhu celého školního roku nabízíme množství nadstandardních aktivit, mezi které patří ozdravné pobyty ve škole v přírodě, předplavecký výcvik, kurz bruslení, návštěvy tělocvičny v základní škole, Oázy zdraví (vířivý bazén, infrasauna), práce v keramické dílně, návštěvy ZOO, Techmánie, divadelních představení apod.

Výtvarné aktivity probíhají v rámci vzdělávacího procesu ve všech třídách mateřské školy. Rozvíjí představivost, fantazii a tvořivost dětí od nejútlejšího věku pod vedením pedagogických pracovnic. Třída Vlčat je více výtvarně zaměřená, zasílá díla dětí do různých výtvarných přehlídek.

         

Keramická dílna s keramickou pecí a hrnčířským kruhem je umístěna v prostorách naší školky. To nám umožňuje přímo ve školce v rámci vzdělávacího procesu pod vedením učitelek pracovat s keramickou hlínou a výrobky dětí vypálit, bez nutnosti docházet do dílny mimo školku. Cílem této činnosti je seznámit děti předškolního věku se základy keramiky. Děti se naučí zpracovávat hlínu jednoduchými technikami , učí se pracovat bezpečně s nářadím a glazurou.

                   

Na základě zájmu rodičů zajišťujeme předplaveckou výuku v plavecké škole Rosnička, v bazénu v Plzni na Slovanech a kurzy bruslení ve spolupráci s HC METEOR Třemošná. Kurzy probíhají pololetně.

     

Logopedické prevence - jejím smyslem je podpora rozvoje přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností adekvátně věku dětí. Logopedická prevence je přirozenou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu předškoláka. Cílenou logopedickou prevenci vedou logopedické preventistky (vyškolené učitelky MŠ) ve spolupráci s logopedkou Mgr. Michaelou Rokytenskou.

Seznámení s anglickým jazykem probíhá na třídě Hvězdiček. Je vedeno učitelkami, které mají odbornou způsobilost pro tuto činnost.

              

Pěvecký sboreček BERUŠKY - zapojeny jsou zejména děti ze třídy Strašidýlek (hudební zaměření) + třídy Vlčat. Paní učitelky, které sboreček vedou rozvíjí u dětí hudební nadání. Sboreček Berušky během školního roku vystupuje na přehlídkách a různých společenských akcích.