Naše aktivity

V průběhu celého školního roku nabízíme množství nadstandardních aktivit, mezi které patří ozdravné pobyty ve škole v přírodě, předplavecký výcvik, kurz bruslení, návštěvy tělocvičny v základní škole, práce v keramické dílně, návštěvy ZOO, Techmánie, divadelních představení apod.

Výtvarné aktivity probíhají v rámci vzdělávacího procesu ve všech třídách mateřské školy. Rozvíjí představivost, fantazii a tvořivost dětí od nejútlejšího věku pod vedením pedagogických pracovnic. Třída Vlčat je více výtvarně zaměřená, zasílá díla dětí do různých výtvarných přehlídek.

         

Keramická dílna s keramickou pecí a hrnčířským kruhem je umístěna v prostorách naší školky. To nám umožňuje přímo ve školce v rámci vzdělávacího procesu pod vedením učitelek pracovat s keramickou hlínou a výrobky dětí vypálit. Cílem této činnosti je seznámit děti předškolního věku se základy keramiky. Děti se naučí zpracovávat hlínu jednoduchými technikami, učí se pracovat bezpečně s nářadím a glazurou.

                   

Na základě zájmu rodičů pro předškolní děti zajišťujeme předplaveckou výuku v plavecké škole v bazénu v Plzni na Slovanech a kurzy bruslení ve spolupráci s HC METEOR Třemošná. Kurzy probíhají pololetně.

     

Logopedická prevence = tzv. jazykové rozcvičky (gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení), podpora rozvoje přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností adekvátně věku dětí. Logopedická prevence je přirozenou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu předškoláka.