Ochrana zdraví dětí i dospělých

Vážení rodiče, reaguji na časté stížnosti některých rodičů ohledně nemocnosti dětí v mateřské škole:

Prosím nedávejte děti s respiračními obtížemi /kašel, rýma/ do MŠ, ohrožujete tak zdraví ostatních dětí i učitelek. Buďme na sebe ohleduplní:

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ustanovení § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona):

Výňatek ze Školního řádu 91. mateřské školy:

Odstavec 8.1

  •  Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře, nebo má právo dítě pro zdravotní stav nepřijmout.

  •  Při nástupu dítěte po jeho onemocnění zpět do mateřské školy zákonný zástupce potvrdí svým podpisem Čestné prohlášení, že dítě bylo shledáno ošetřujícím lékařem zdravé a může opět navštěvovat mateřskou školu.   Ve sporném případě si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
     

Bc. Iveta Burešová, ředitelka školy