PREZENTACE MŠ

Záměrem naší mateřské školy je individuální rozvoj osobnosti každého dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální a vedení dítěte tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládnout pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém tj. v prostředí rodiny a školy) a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Podporujeme společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami - dětí s vadami řeči. Jsme přesvědčeni, že všechny děti by měly mít stejné příležitosti ke svému rozvoji, a děti nějakým způsobem handicapované by navíc měly mít možnosti k vyrovnání či kompenzaci svého handicapu. Mateřskou školu považujeme za místo, kde by se měly setkávat děti s různými odlišnostmi a učit se vzájemně respektovat, spolupracovat a přátelit. Snažíme se o vytvoření velké rodiny, kde je dán dostatečný prostor pro individuální péči. Usilujeme, aby každý, kdo k nám přijde pocítil lásku, přátelství, radost a důvěru , aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům.Chceme, aby si z pobytu v naší škole děti odnesly základ opravdové lidskosti a prosociálnosti ve vztahu k ostatním lidem i ke světu.

Všichni společně naplňujeme motto "Každý umí něco nejlépe".

Mateřská škola podporuje úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, která má možnost se co nejvíce zapojit do jejích aktivit a přispět svými náměty a návrhy. Máme společný zájem o prosperitu dítěte, oboustrannou důvěru, vstřícnost a partnerský vztah. Tradicí se stalo, že zveme rodiče do mateřské školy i mimo ni na společná setkání. Dění v mateřské škole prezentujeme široké veřejnosti.
Spolupracujeme i s dalšími partnery, s obcí, odborníky a okolními základními školami.